Persoonsgegevens, privacy beleid en cookie verklaring

Persoonsgegevens en privacy beleid

Zorghuis Samen wil passende zorg leveren en daarbij de persoonlijke levenssfeer en de privacy van zorgvragers borgen. Om deze zorg te kunnen verlenen en de administraties volledig te kunnen onderhouden, leggen wij van onze zorgvragers persoonsgegevens vast.
Wij willen ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet zorgt ervoor dat wij maatregelen nemen zodat uw recht op privacy niet geschonden wordt.

Wat zijn persoonsgegevens en waarom zijn we deze nodig?
Met de persoonsgegevens kunnen wij uw identiteit vastleggen. Wanneer er iemand bij ons in zorg komt, vragen wij u om een aantal ‘gewone’ persoonsgegevens zoals onder andere uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer. Deze gegevens zullen wij verwerken voor het aangaan van een zorgovereenkomst met u. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van de zorgvrager vallen onder de ‘bijzondere persoonsgegevens’. Hier zullen wij naar vragen wanneer dit noodzakelijk is om de zorg voor u zo goed mogelijk te kunnen regelen.
Wij zijn wettelijk verplicht uw BSN te registreren, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van gegevens met uw zorgverzekeraar. Daarnaast dienen wij te controleren of u bent wie u zegt dat u bent. Dit heet identificatieplicht in de zorg. Dat doen wij door een geldige legitimatie van u te controleren. Wij mogen geen kopie van uw legitimatiebewijs maken, maar wel enkele gegevens overnemen zoals het type, documentnummer en tot wanneer het document geldig is.
Onder het verwerken van gegevens verstaan wij onder andere het volgende: het verzamelen van gegevens, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken/wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Met wie delen wij de gegevens?
De gegevens die wij van u vragen, leggen wij vast in ons Elektronisch Cliënten Dossier (Nedap). Hierin kunnen wij ook een zorgplan maken en documenten in opslaan. Wij zullen de gegevens niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht en noodzakelijk is. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om voor het afhandelen van rekeningen van verleende zorg bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de SVB. Wanneer wij gegevens moeten uitwisselen, zullen we dit te allen tijde met u bespreken om toestemming te vragen.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
In de tijd dat u bij ons een zorgovereenkomst aan gaat, zal er een digitaal dossier worden aangelegd en bijgehouden. Dit dossier zal na het beëindigen van de zorgovereenkomst 15 jaar bewaard blijven voordat we het zullen vernietigen.

Vertrouwelijkheid
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en daarom werken wij met systemen die goed beveiligd zijn. Wij gaan daarnaast veilig met uw gegevens om. Niet iedereen kan zomaar uw gegevens inzien, alleen onze medewerkers, de door u aangewezen gemachtigden en u zelf. Al onze medewerkers hebben een beroepsgeheim.
Waar hebt u recht op?

Recht op inzage
Alleen u, de door u aangewezen gemachtigden en de medewerkers kunnen uw dossier inzien. Wij zullen geen gegevens verstrekken via de telefoon of per onbeveiligde e-mail aan derden.

Recht op wijzigen en aanvullen
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of wijzigen. U kunt dit melden bij uw Eerst Verantwoordelijke Verzorger (EVV’er). Vervolgens zal de EVV’er er voor zorgen dat de gegevens worden gewijzigd.

Recht op verwijdering
U kunt een verzoek bij de EVV’er indienen om gegevens te laten verwijderen. Vervolgens zullen wij dit verzoek beoordelen. Wij zullen geen gegevens vernietigen zonder dat dit voor u noodzakelijk is en wanneer dit tegenstrijdig is met de wet- en regelgeving.

Recht op een klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via klachten@zorghuis-samen.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Geert en Sylvia Wolfs.
Voor alle overige klachten verwijzen wij u door naar onze klachtenprocedure.

 

Cookie verklaring

Gebruik cookies Bij bezoek aan de website van Zorghuis Samen verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Website van derden
Op de sites van Zorghuis Samen kunnen links voorkomen naar andere websites die niet tot de Hoveniersbedrijf Veldhuis behoren. Hoveniersbedrijf Veldhuis kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

Clickgedrag
Zorghuis Samen verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Beveiliging gegevens
Zorghuis Samen respecteert uw privacy en spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Wijzigen van het Cookie Statement
Zorghuis Samen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Cookie Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.